Your browser does not support JavaScript!
監察人

                           台南家專學校財團法人監察人

 

                       任期自108年9月13日~112年9月12日

 

職稱

姓名

學歷

經歷

 

 

監察人

 

 

李雄揮

 

 

(美)康乃狄克大學哲學博士

台南應用科技大學生活科技學院院長

台南應用科技大學教授

台東大學教授

台東師範學院學務長